آخرین مقالات

برترین اسنوبردهای چندکاره مردان 16-2015

Rate this item
(0 votes)

Capita Mercury

 

Capita Mercury

 

عرض میانی (cm) ـ شعاع برش سطحی (m) ـ طول (cm)

25.30 — 7.50/1.50/7.50 — 153

25.50 — 7.70/1.50/7.70 — 155

25.70 — 7.85/1.50/7.70 — 157

25.90 — 8.00/1.50/8.00 — 159

26.10 — 8.15/1.50/8.15 — 161

درجه‌ی سختی: متوسط ـ سخت

تحدب: ترکیبی (تحدب معمولی تا فیکس ها و به سمت دو سر اسنوبرد مقعر می باشد).

درجه‌ی سختی استاندارد شده نیست و با توجه به برند شرکت سازنده متفاوت است. نوع درجه بندی ارائه شده در اینجا گویاترین میزان سختی اسنوبرد است که عبارتند از: نرم، متوسط ـ نرم، متوسط، متوسط ـ سخت، و سخت .

شعاع برش سطحی: شعاع دایره ای که لبه ی اسنوبرد قسمتی از آن است. شعاع کوچکتر در حدود 6 تا 7 متر به این معنی است که برد معمولا پیچ بسته تری می زند. هر چه مقدار شعاع بیشتر شود، انتظار میرود که برد پیچ بازتری بزند. درج چند شماره در اسنوبردی با یک طول به این معنی است که شعاع ترکیبی دارد.

قیمت: حدود یک میلیون و نه صد و سی هزار تومان

Flow Blackout

 

Flow Blackout

 

عرض میانی (cm) ـ شعاع برش سطحی (m) ـ طول (cm)

24.7 — 8.5/7.5/7.1/7.5/8.5 — 153

25.1 — 8.6/7.6/7.2/7.6/8.6 — 156

25.5 — 8.8/7.8/7.4/7.8/8.8 — 159

26.6 — 8.8/7.8/7.4/7.8/8.8 — 160

25.9 — 8.9/7.9/7.5/7.9/8.9 — 162

درجه‌ی سختی: متوسط ـ سخت

تحدب: معمولی 

درجه‌ی سختی استاندارد شده نیست و با توجه به برند شرکت سازنده متفاوت است. نوع درجه بندی ارائه شده در اینجا گویاترین میزان سختی اسنوبرد است که عبارتند از: نرم، متوسط ـ نرم، متوسط، متوسط ـ سخت، و سخت .

شعاع برش سطحی: شعاع دایره ای که لبه ی اسنوبرد قسمتی از آن است. شعاع کوچکتر در حدود 6 تا 7 متر به این معنی است که برد معمولا پیچ بسته تری می زند. هر چه مقدار شعاع بیشتر شود، انتظار میرود که برد پیچ بازتری بزند. درج چند شماره در اسنوبردی با یک طول به این معنی است که شعاع ترکیبی دارد.

قیمت: حدود یک میلیون و هشتصد و پنجاه هزار تومان

GNU Zoid

 

GNU Zoid

 

عرض میانی (cm) ـ شعاع برش سطحی (m) ـ طول (cm)

25.5 — 8.2/8 — 158

درجه‌ی سختی: متوسط ـ سخت

تحدب:ترکیبی( بین فیکس ها مقعر و در زیر پا محدب می باشد).

درجه‌ی سختی استاندارد شده نیست و با توجه به برند شرکت سازنده متفاوت است. نوع درجه بندی ارائه شده در اینجا گویاترین میزان سختی اسنوبرد است که عبارتند از: نرم، متوسط ـ نرم، متوسط، متوسط ـ سخت، و سخت .

شعاع برش سطحی: شعاع دایره ای که لبه ی اسنوبرد قسمتی از آن است. شعاع کوچکتر در حدود 6 تا 7 متر به این معنی است که برد معمولا پیچ بسته تری می زند. هر چه مقدار شعاع بیشتر شود، انتظار میرود که برد پیچ بازتری بزند. درج چند شماره در اسنوبردی با یک طول به این معنی است که شعاع ترکیبی دارد.

قیمت: حدود دو میلیون و چهارصد هزار تومان

Lib Tech Travis Rice Gold Member

 

Lib Tech Travis Rice Gold Member

 

عرض میانی (cm) ـ شعاع برش سطحی (m) ـ طول (cm)

25.8 — 8.1 — 155

25.8 — 8.2 — 159

26.6 — 8.2 — 163

درجه‌ی سختی: متوسط ـ سخت

تحدب: ترکیبی( بین فیکس ها مقعر و به سمت دو سر اسنوبرد محدب می باشد).

درجه‌ی سختی استاندارد شده نیست و با توجه به برند شرکت سازنده متفاوت است. نوع درجه بندی ارائه شده در اینجا گویاترین میزان سختی اسنوبرد است که عبارتند از: نرم، متوسط ـ نرم، متوسط، متوسط ـ سخت، و سخت .

شعاع برش سطحی: شعاع دایره ای که لبه ی اسنوبرد قسمتی از آن است. شعاع کوچکتر در حدود 6 تا 7 متر به این معنی است که برد معمولا پیچ بسته تری می زند. هر چه مقدار شعاع بیشتر شود، انتظار میرود که برد پیچ بازتری بزند. درج چند شماره در اسنوبردی با یک طول به این معنی است که شعاع ترکیبی دارد.

قیمت: حدود سه میلیون و صد هزار تومان

Nitro Team

 

Nitro Team

 

عرض میانی (cm) ـ شعاع برش سطحی (m) ـ طول (cm)

24.6 — 10.7/6.8/10.7 — 152

24.8 — 11.0/7.2/11.0 — 155

25.0 — 11.3/7.3/11.3 — 157

25.2 — 11.7/7.3/11.7 — 159

25.4 — 12.8/8.1/12.8 — 162

درجه‌ی سختی: متوسط

تحدب: معمولی

درجه‌ی سختی استاندارد شده نیست و با توجه به برند شرکت سازنده متفاوت است. نوع درجه بندی ارائه شده در اینجا گویاترین میزان سختی اسنوبرد است که عبارتند از: نرم، متوسط ـ نرم، متوسط، متوسط ـ سخت، و سخت .

شعاع برش سطحی: شعاع دایره ای که لبه ی اسنوبرد قسمتی از آن است. شعاع کوچکتر در حدود 6 تا 7 متر به این معنی است که برد معمولا پیچ بسته تری می زند. هر چه مقدار شعاع بیشتر شود، انتظار میرود که برد پیچ بازتری بزند. درج چند شماره در اسنوبردی با یک طول به این معنی است که شعاع ترکیبی دارد.

قیمت: حدود یک میلیون و هشت صد و پنجاه هزار تومان

Ride Berzerker

 

Ride Berzerker

 

عرض میانی (cm) ـ شعاع برش سطحی (m) ـ طول (cm)

24.5 — 8.20/6.90/7.90 — 153

24.6 — 8.35/7.05/8.05 — 156

24.8 — 8.50/7.20/8.20 — 159

160W — 8.45/7.15/8.15 — 25.9

25.0 — 8.65/7.35/8.35 — 162

163W — 8.70/7.40/8.40 — 26.1

167W — 9.30/8.00/9.00 — 26.5

درجه‌ی سختی: متوسط ـ سخت

تحدب: ترکیبی (از فیکس ها تا انتهای اسنوبرد تحدب معمولی و از فیکس جلو تا دماغه مقعر می باشد).

درجه‌ی سختی استاندارد شده نیست و با توجه به برند شرکت سازنده متفاوت است. نوع درجه بندی ارائه شده در اینجا گویاترین میزان سختی اسنوبرد است که عبارتند از: نرم، متوسط ـ نرم، متوسط، متوسط ـ سخت، و سخت .

شعاع برش سطحی: شعاع دایره ای که لبه ی اسنوبرد قسمتی از آن است. شعاع کوچکتر در حدود 6 تا 7 متر به این معنی است که برد معمولا پیچ بسته تری می زند. هر چه مقدار شعاع بیشتر شود، انتظار میرود که برد پیچ بازتری بزند. درج چند شماره در اسنوبردی با یک طول به این معنی است که شعاع ترکیبی دارد.

قیمت: حدود یک میلیون و نهصد  هزار تومان

Rome Mod Rocker

 

Rome Mod Rocker

 

عرض میانی (cm) ـ شعاع برش سطحی (m) ـ طول (cm)

25.0 — 7.8 — 149

25.2 — 7.99 — 153

25.5 — 8.10 — 156

25.6 — 8.28 — 159

درجه‌ی سختی: متوسط ـ سخت

تحدب: ترکیبی (بین فیکس ها صفر و به سمت دو سر اسنوبرد مقعر است).

درجه‌ی سختی استاندارد شده نیست و با توجه به برند شرکت سازنده متفاوت است. نوع درجه بندی ارائه شده در اینجا گویاترین میزان سختی اسنوبرد است که عبارتند از: نرم، متوسط ـ نرم، متوسط، متوسط ـ سخت، و سخت .

شعاع برش سطحی: شعاع دایره ای که لبه ی اسنوبرد قسمتی از آن است. شعاع کوچکتر در حدود 6 تا 7 متر به این معنی است که برد معمولا پیچ بسته تری می زند. هر چه مقدار شعاع بیشتر شود، انتظار میرود که برد پیچ بازتری بزند. درج چند شماره در اسنوبردی با یک طول به این معنی است که شعاع ترکیبی دارد.

قیمت: حدود دو میلیون و صد و پنجاه هزار تومان

Rossignol One Magtek

 

Rossignol One Magtek

 

عرض میانی (cm) ـ شعاع برش سطحی (m) ـ طول (cm)

25 — 4.6/6.7/8 — 153

25.2 — 4.7/7.1/8.3 — 156

25.4 — 5.1/7.3/8.6 — 159

157W — 4.7/7.1/8.3 — 26.4

161W — 5.1/7.3/8.6 — 26.6

165W — 5.5/7.6/8.9 — 26.8

درجه‌ی سختی: متوسط ـ سخت

تحدب:ترکیبی (بین فیکس ها تحدب معمولی و به سمت دو سر اسنوبرد مقعر است).

درجه‌ی سختی استاندارد شده نیست و با توجه به برند شرکت سازنده متفاوت است. نوع درجه بندی ارائه شده در اینجا گویاترین میزان سختی اسنوبرد است که عبارتند از: نرم، متوسط ـ نرم، متوسط، متوسط ـ سخت، و سخت .

شعاع برش سطحی: شعاع دایره ای که لبه ی اسنوبرد قسمتی از آن است. شعاع کوچکتر در حدود 6 تا 7 متر به این معنی است که برد معمولا پیچ بسته تری می زند. هر چه مقدار شعاع بیشتر شود، انتظار میرود که برد پیچ بازتری بزند. درج چند شماره در اسنوبردی با یک طول به این معنی است که شعاع ترکیبی دارد.

قیمت: حدود یک میلیون وهشت صد و پنجاه هزار تومان

Salomon Super8

 

Salomon Super8

 

عرض میانی (cm) ـ شعاع برش سطحی (m) ـ طول (cm)

25.1 — 7.3 — 147

25.4 — 7.5 — 151

25.8 — 7.7 — 154

26.0 — 7.9 — 157

26.3 — 8.1 — 160

درجه‌ی سختی: متوسط ـ سخت

تحدب: ترکیبی (در قسمت زیر پای عقب تحدب معمولی و زیر پای جلویی صاف می باشد).

درجه‌ی سختی استاندارد شده نیست و با توجه به برند شرکت سازنده متفاوت است. نوع درجه بندی ارائه شده در اینجا گویاترین میزان سختی اسنوبرد است که عبارتند از: نرم، متوسط ـ نرم، متوسط، متوسط ـ سخت، و سخت.

شعاع برش سطحی: شعاع دایره ای که لبه ی اسنوبرد قسمتی از آن است. شعاع کوچکتر در حدود 6 تا 7 متر به این معنی است که برد معمولا پیچ بسته تری می زند. هر چه مقدار شعاع بیشتر شود، انتظار میرود که برد پیچ بازتری بزند. درج چند شماره در اسنوبردی با یک طول به این معنی است که شعاع ترکیبی دارد.

قیمت: حدود یک میلیون و ششصد هزار تومان

Stepchild Sleazy Rider

 

Stepchild Sleazy Rider

 

عرض میانی (cm) ـ شعاع برش سطحی (m) ـ طول (cm)

24.6 — 7 — 152

25.1 — 7.7 — 156

25.2 — 7.8 — 158

25.4 — 8 — 161

درجه‌ی سختی: متوسط ـ سخت

تحدب:ترکیبی (بین فیکس ها تحدب معمولی دارد و به سمت دو سر اسنوبرد مقعر می شود).

درجه‌ی سختی استاندارد شده نیست و با توجه به برند شرکت سازنده متفاوت است. نوع درجه بندی ارائه شده در اینجا گویاترین میزان سختی اسنوبرد است که عبارتند از: نرم، متوسط ـ نرم، متوسط، متوسط ـ سخت، و سخت .

شعاع برش سطحی: شعاع دایره ای که لبه ی اسنوبرد قسمتی از آن است. شعاع کوچکتر در حدود 6 تا 7 متر به این معنی است که برد معمولا پیچ بسته تری می زند. هر چه مقدار شعاع بیشتر شود، انتظار میرود که برد پیچ بازتری بزند. درج چند شماره در اسنوبردی با یک طول به این معنی است که شعاع ترکیبی دارد.

قیمت: حدود یک میلیون وهفت صد و پنجاه هزار تومان

YES.Pick Your Line

 

YES. Pick Your Line

 

عرض میانی (cm) ـ شعاع برش سطحی (m) ـ طول (cm)

25 — 7.6 / 6.7 / 5.8 — 156

25.3 — 7.8 / 6.9 / 6 — 159

160W — 7.8 / 6.9 / 6 — 26

درجه‌ی سختی: متوسط ـ سخت

تحدب: ترکیبی (تحدب معمولی تا فیکس ها و به سمت دو سر اسنوبرد مقعر می باشد).

درجه‌ی سختی استاندارد شده نیست و با توجه به برند شرکت سازنده متفاوت است. نوع درجه بندی ارائه شده در اینجا گویاترین میزان سختی اسنوبرد است که عبارتند از: نرم، متوسط ـ نرم، متوسط، متوسط ـ سخت، و سخت .

شعاع برش سطحی: شعاع دایره ای که لبه ی اسنوبرد قسمتی از آن است. شعاع کوچکتر در حدود 6 تا 7 متر به این معنی است که برد معمولا پیچ بسته تری می زند. هر چه مقدار شعاع بیشتر شود، انتظار میرود که برد پیچ بازتری بزند. درج چند شماره در اسنوبردی با یک طول به این معنی است که شعاع ترکیبی دارد.

قیمت: حدود یک میلیون و نه صد و سی هزار تومان

Zion Z1

 

Zion Z1

 

عرض میانی (cm) ـ شعاع برش سطحی (m) ـ طول (cm)

25.2 — 7.4 — 153

25.6 — 7.6 — 156

25.7 — 7.7 — 159

25.8 — 7.8 — 162

درجه‌ی سختی: سخت

تحدب: معمولی

درجه‌ی سختی استاندارد شده نیست و با توجه به برند شرکت سازنده متفاوت است. نوع درجه بندی ارائه شده در اینجا گویاترین میزان سختی اسنوبرد است که عبارتند از: نرم، متوسط ـ نرم، متوسط، متوسط ـ سخت، و سخت .

شعاع برش سطحی: شعاع دایره ای که لبه ی اسنوبرد قسمتی از آن است. شعاع کوچکتر در حدود 6 تا 7 متر به این معنی است که برد معمولا پیچ بسته تری می زند. هر چه مقدار شعاع بیشتر شود، انتظار میرود که برد پیچ بازتری بزند. درج چند شماره در اسنوبردی با یک طول به این معنی است که شعاع ترکیبی دارد.

قیمت: حدود یک میلیون وهشت صدهزار تومان

منبع سایت:snowboarding.transworld.net

Read 409 times
Last modified on 22 دی 1394

ارتباط با ما

تلفن : 26152681(21) 98+

فکس : 22298763(21) 98+

E-mail: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

FFFF 411111 aparat

برترین عکس های ماه