انتخاب طول چوب اسکی

Rate this item
(0 votes)

اندازه کردن چوب اسکی های Atomic

مسابقه

 

جام جهانی اسکی اسکیت، مسابقات اسکی اسکیت

طول (cm)   وزن (kg)
172 متوسط 57-45
172 سخت 65-53
178 متوسط 65-50
178 سخت 75-60
184 متوسط 72-60
184 سخت 80-68
190 متوسط 85-70
190 سخت 100-82

 

جام جهانی اسکی کلاسیک، مسابقات اسکی کلاسیک

طول (cm)   وزن (kg)
191 نرم 55-45
191 متوسط 60-50
191 سخت 65-55
196 نرم 65-55
196 متوسط 70-60
196 سخت 75-65
201 نرم 75-65
201 متوسط 80-70
201 سخت 90-75

 

Vasa Rac Wax/G2

طول (cm)   وزن (kg)
191 متوسط 60-50
191 سخت 65-55
196 متوسط 67-60
196 سخت 75-67
201 متوسط 77-65
201 سخت 90-77
206 متوسط 77-65
206 سخت 90-77

 

جام جهانی اسکی اسکیت جوانان

طول (cm)   وزن (kg)
137 متوسط 35-30
144 متوسط 40-35
151 متوسط 43-38
158 متوسط 45-40
165 متوسط 60-40
172 متوسط 65-45

 

جام جهانی اسکی کلاسیک جوانان

طول (cm)   وزن (kg)
145 نرم 40-30
145 متوسط 45-35
155 نرم 50-40
145 متوسط 55-45
165 نرم 50-45
165 متوسط 55-50
175 نرم 55-50
175 متوسط 60-55

 

Nordic Star Wax/G2 Jr

طول (cm)   وزن (kg)
98 متوسط 25-5
108 متوسط 30-10
118 متوسط 30-15
128 متوسط 35-25
138 متوسط 35-25
148 متوسط 45-35
158 متوسط 50-40

 

Ski Tiger Wax/G2 Jr

طول (cm)   وزن (kg)
90 متوسط 20-0
100 متوسط 25-5
110 متوسط 30-10
120 متوسط 30-15
130 متوسط 35-25
140 متوسط 45-30
150 متوسط 50-40
160 متوسط 55-45
170 متوسط 60-45

 

ورزشی 

 

Team Classic Wax/G2

طول (cm)   وزن (kg)
191 متوسط 60-50
191 سخت 65-55
196 متوسط 67-60
196 سخت 75-67
200 متوسط 77-65
200 سخت 90-77
206 متوسط 77-65
206 سخت 90-77

 

اسکیت تیمی، اسکیت حرفه ای

طول (cm)   وزن (kg)
172 متوسط 65-45
176 متوسط 75-50
184 متوسط 80-60
190 متوسط 100-70

 

Pro Combi

طول (cm)   وزن (kg)
172 متوسط 65-45
178 متوسط 70-50
184 متوسط 80-65
190 متوسط 95-70

 

Pro Classic Wax/G2

طول (cm)   وزن (kg)
182 متوسط 70-55
189 متوسط 70-55
196 متوسط 75-60
203 متوسط 95-70
210 متوسط 100-75

 

.Pro Skate Jr

طول (cm)   وزن (kg)
128 متوسط 35-25
138 متوسط 65-35
148 متوسط 50-40
158 متوسط 55-45
163 متوسط 60-45
168 متوسط 65-55

 

Pro Classic Jr. Wax/G2

طول (cm)   وزن (kg)
138 متوسط 35-25
148 متوسط 65-35
158 متوسط 50-40
168 متوسط 55-45
175 متوسط 60-45
182 متوسط 65-55

 

Pro Skate Combi Jr.

طول (cm)   وزن (kg)
128 متوسط 35-25
138 متوسط 35-30
148 متوسط 40-35
158 متوسط 45-35
163 متوسط 55-40
168 متوسط 65-40

 

 

اندازه کردن چوب اسکی های Karhu

  79  kg 79-65  kg 65  kg سری Widetrak
  190  cm 175  cm 160 cm Escape
  190  cm 175  cm 160 cm Solstice XT
77  kg 79-65  kg 68-56  kg 56  kg سری Snowblaze
200  cm 190  cm 180  cm 170  cm Aero
195  cm 185  cm 175  cm 165  cm Nova

 

اندازه کردن چوب اسکی های Fischer

اسکیت کلاسیک CARBONLITE
192 سخت 207 سخت بیش از 198 پوند
192 متوسط سخت 202 سخت/ 207 متوسط- سخت 196-176 پوند
187-192 سخت/ 192 متوسط 202 متوسط- سخت/ 207 نرم -متوسط 175-165 پوند
187 سخت/ 187-192 متوسط 197 سخت/ 202 متوسط/ 207 نرم 164-154 پوند
182-187 سخت/187-192 متوسط 197-202 متوسط/ 197 سخت/ 202-207 نرم 152-143 پوند
177-182 سخت/ 182-192 متوسط 192-197 متوسط/ 197-202 نرم 142-132 پوند
177 سخت/ 182 متوسط سخت 187-192 متوسط/ 192-197 نرم 131- 121 پوند
177 متوسط سخت/ 182 متوسط 187 نرم- متوسط/ 192 نرم 120-110 پوند
172-177 متوسط 177-187 نرم 109-100 پوند
172 متوسط 177 نرم کمتر از 99 پوند

 

Zero اسکیت کلاسیک RCS
207 نرم 192 سخت 207 سخت بیش از 198 پوند
207 نرم 192 متوسط سخت 202 سخت/ 207 متوسط- سخت 196-176 پوند
202-207 نرم 187-192 سخت/ 192 متوسط 202 متوسط- سخت/ 207 نرم -متوسط 175-165 پوند
202 نرم 187 سخت/ 187-192 متوسط 197 سخت/ 202 متوسط/ 207 نرم 164-154 پوند
197-202 نرم 182-187 سخت/187-192 متوسط 197-202 متوسط/ 197 سخت/ 202-207 نرم 152-143 پوند
197 نرم 177-182 سخت/ 182-192 متوسط 192-197 متوسط/ 197-202 نرم 142-132 پوند
192-197 نرم 177 سخت/ 182 متوسط سخت 187-192 متوسط/ 192-197 نرم 131- 121 پوند
192-187 نرم 177 متوسط سخت/ 182 متوسط 187 نرم- متوسط/ 192 نرم 120-110 پوند
187 نرم 172-177 متوسط 177-187 نرم 109-100 پوند
187 نرم 172 متوسط 177 نرم کمتر از 99 پوند

 

اسکیت کلاسیک RCR
192 سخت 207 متوسط سخت بیش از 198 پوند
192 متوسط سخت 202-207 متوسط سخت 196-176 پوند
187 -192 سخت/ 192 متوسط 202-207 متوسط سخت/ 207 نرم-متوسط 175-165 پوند
187 سخت/ 187-192 متوسط 197-202 متوسط-سخت/202-207 نرم-متوسط 164-154 پوند
182-187 سخت/ 187-192 متوسط 192-197 متوسط-سخت/202-207 نرم-متوسط 152-143 پوند
177-182 سخت/182-192 متوسط 187-192 متوسط-سخت/ 197-202 نرم-متوسط 142-132 پوند
177 سخت/ 182 متوسط-سخت 192-197 نرم-متوسط/187 متوسط-سخت 131- 121 پوند
177 متوسط-سخت/ 182 متوسط 187-192 نرم-متوسط 120-110 پوند
172-177 متوسط 177-187 نرم-متوسط 109-100 پوند
172 متوسط 177 نرم-متوسط کمتر از 99 پوند

 

اسکیت کلاسیک SCS , SC
192 207 بیش از 198 پوند
192 207 196-176 پوند
187، 192 202، 207 175-165 پوند
187 197، 202، 207 164-154 پوند
182، 187 192، 197، 202 152-143 پوند
177، 182 187، 192، 197 142-132 پوند
177، 182 182، 187، 192 131- 121 پوند
172، 177 177، 182، 187 120-110 پوند
172 177، 182 109-100 پوند
172 177

کمتر از 99 پوند

 

Sprint Crown Junior Skis

اسکیت کلاسیک جوانان
+5 تا +15 سانتی متر +10 تا +20 سانتی متر قد بدن

 

اندازه کردن چوب اسکی های Salomon

چوب اسکی های اسکیت

طول چوب اسکی

Equipe 8 Skate

طول و انعطاف چوب اسکی

Equipe 10/9 Skate

وزن اسکی باز به گیلوگرم
174 174 نرم کمتر از 100
174 سخت
174 174 نرم 110-100
174 سخت
179 نرم
174، 179 174 سخت 121-110
179 نرم
179 سخت
186 نرم
174، 174 179 نرم 132-121
179 سخت
186 نرم
179 179 سخت 143-132
186 نرم
186 سخت
191 نرم
176، 186 179 سخت 154-143
186 نرم
186 سخت
191 نرم
186 186 سخت 165-154
191 نرم
191 سخت
186، 191 186 سخت 176-165
191 نرم
191 سخت
186، 191 191 سخت 187-176
191 191 سخت 198-187
191 191 سخت 209-198
191 191 سخت بیشتر از 209

 

 

موارد قرمز فقط برای اسکی بازان پیشرفته پیشنهاد شده است.

چوب اسکی های کلاسیک

طول و انعطاف چوب اسکی Equipe 8 Classic طول و انعطاف چوب اسکی Equipe 9 Classic طول و انعطاف چوب اسکی Equipe 10 Classic وزن اسکی باز به کیلوگرم
180 متوسط 180 متوسط 188 نرم کمتر از 100
180 متوسط 180 متوسط 188 نرم 110-100
180 متوسط
180 متوسط 180 متوسط 188 متوسط 121-110
180 متوسط 188 متوسط 196 نرم
196 نرم
180 متوسط 188 متوسط 188 متوسط 132-121
188 متوسط 196 نرم 196 نرم
196 متوسط
201 نرم
188 متوسط 196 نرم 188 سخت 143-132
196 متوسط 196 متوسط 196 متوسط
201 نرم 201 نرم
188 متوسط 196 متوسط 188 سخت 154-143
196 متوسط 201 نرم 196 متوسط
201 متوسط 201 نرم
196 متوسط 201 متوسط 196 سخت 165-154
201 متوسط 201 متوسط
206 نرم
196 متوسط 201 متوسط 196 سخت 176-165
201 متوسط 201 متوسط
206 نرم
201 متوسط 206 نرم 201 سخت 187-176
206 متوسط
201 متوسط 206 نرم 201 سخت 198-187
206 متوسط 206 متوسط
206 متوسط 206 نرم 206 سخت 209-198
206 متوسط
206 متوسط 206 متوسط 206 سخت بیشتر از 209
206 متوسط 206 متوسط 206 سخت

 

موارد قرمز فقط برای اسکی بازان پیشرفته پیشنهاد شده است.

 

منبع: http://www.nordicskiersports.com/xc-ski-sizing-charts.html

راهنمای انتخاب طول چوب اسکی نوردیک

Read 391 times
Last modified on 06 بهمن 1394

ارتباط با ما

تلفن : 26152681(21) 98+

فکس : 22298763(21) 98+

E-mail: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

FFFF 411111 aparat

برترین عکس های ماه